Kandidatë të Regjistruar

V. B.
40 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Menaxher Marketingu
 • Industria: Administratë Publike
R. Q.
30 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
U. C.
43 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Kontabilist
 • Industria: Financë
L. H.
34 Vjeç, - Tiranë

Prej mëse 5 (pesë) vjetësh tashmë, unë kam punuar si asistente personale dhe si analiste e burimeve njerëzore për n... Më tepër

Prej mëse 5 (pesë) vjetësh tashmë, unë kam punuar si asistente personale dhe si analiste e burimeve njerëzore për një nga anëtarët e Kompanisë Amerikane Cubic Applications, Analistin e Lartë të Burimeve Njerëzore, Kolonelin në Rezervë, Zotin Calvin La Vern Peterson. Kompania Cubic, (me zyrat qëndrore në Virxhinia, Aleksandria, SHBA),e përbërë nga një pjesë e punonjësve amerikanë dhe një pjesë e punonjësve shqiptarë, ka operuar pranë Ministrisë së Mbrojtjes të Shqipërisë prej 8 (tetë) vjetësh nën marrëveshjen dhe kontratën midis dy qeverive, asaj Shqiptare dhe asaj Amerikane, e cila parashtronte detyrimet që qeveritë kishin ndaj njëra-tjetrës. Roli dhe funksioni i kompanisë Cubic ka qënë kryesisht ai i këshillimit dhe mbështetjes së Forcave të Armatosura Shqiptare të zhvillohen, të modernizohen dhe t’i përafrohen më së miri standarteve të NATO-s në fusha të ndryshme të ushtrisë duke përfshirë menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Logjistikën, Pronat dhe Infrastrukturën, Tabelat e Organizimit dhe Pajisjeve, Burimeve Financiare, Trajnimin/Stërvitjen dhe Gadishmërinë etj. Puna ime kryesisht kishte të bënte me përkthimin dhe interpretimin nga gjuha Angleze në atë Shqipe dhe anasjelltas nëpër shumë mbledhje, prezantime, workshop-e, brifingje, konferenca dhe ceremoni ku çështje të personelit dhe çështje të tjera për Forcat e Armatosura diskutoheshin. Asistimi në bazë ditore i Z. Peterson në analizimin çështjeve të ditës, caktimin e takimeve që atij i dukeshin me vend për mbarëvajtjen e punës. Gjithashtu, kam përkthyer shumë dokumenta ligjore ushtarakë dhe qeveritarë siç janë: ligjet ushtarake, rregullore te fushave të ndryshme, strategji, manuale, direktiva, VKM, urdhra, Memo që lidheshin me menaxhimin e burimeve njerëzore ushtarake. Si rezultat i të qënurit në kontakt me informacion të klasifikuar, jam pajisur me Çertifikatë Sigurie të NATO-s dhe Shqiptare, të lëshuar nga autoritet përkatëse. Kam qenë e autorizuar nga Menaxheri i Programit të Kompanisë, Z. Louis Boros, të merrem me administrimin e lejeve të qëndrimit dhe lejeve të punës për shtetasit amerikanë, anëtarë të kompanisë me banim në Shqipëri. Si rezultat njoh mirë proçedurat e aplikimit dhe pajisjes me këtë lloj dokumentacioni si dhe institucionet përgjegjëse. Gjithashtu, kam njohuri përsa i përket mënyrës së veprimit dhe kontaktimit në institucionet shtetërore. Të qënurit Asistente Personale dhe Personeli më ka dhënë mundësinë të punoj dhe të kem kontakt nga afër me Përfaqësues dhe Analistë të Lartë të ushtrisë Shqiptare jo vetëm të fushës së personelit por edhe të fushave të ndryshme, duke ofruar mbështetje administrative, përkthim dhe interpretim të bisedave dhe diskutimeve në prani të shefit relevant. Kam qënë pikë kontakti për organizimin dhe caktimin e takimeve, mbledhjeve dhe konferencave që janë organizuar nga kompania jonë përsa i përket çështjeve të personelit. Diskrecioni, konfidencialiteti, korrektësia dhe profesionalizmi janë disa nga shtyllat dhe parimet kryesore që më shoqërojnë gjatë gjithë punës sime, për një menaxhim sa më të besueshëm dhe sa më efiçient të punës së përditshme. Fryma dhe metoda e të punuarit perëndimor, sjellë nga shtetasit amerikanë, më ka bërë t’a shohë punën dhe mjedisin që më rrethonte nga një këndvështrim tjetër. Për 5 (pesë) vjetësh kam marrë një kulturë pune dhe morale që më ka frymëzuar të vazhdoj të punoj me zellshmëri dhe vetëbesim të plotë. Do të veçoja diplomacinë si virtytin më të lartë dhe më të dukshëm të popullit amerikan, e cila ka qenë prezente në këto 5 (pesë)vjetë dhe mendoj se e kam përvetësuar një pjesë të kësaj diplomacie.

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 5
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Përkthyes/e
 • Industria: Menaxhim/Drejtim
A. Z.
45 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 0
 • Eksperienca pune: 9
 • Profesioni: Drejtor i Shitjeve
 • Industria: Zgjidh Industrinë
e. c.
31 Vjeç, - Tiranë

Shpreh interesin tim per punesim, duke u mbështetur në përvojën e punes, profesion i ushtruar fillimisht prane Shërbimi P&eum... Më tepër

Shpreh interesin tim per punesim, duke u mbështetur në përvojën e punes, profesion i ushtruar fillimisht prane Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat "ZIG" shpk (koordinimin dhe mbikëqyrjen e praktikës se përmbarimit, interpretim ligjor, mbajtja e raporteve me palen kreditore dhe debitore, si dhe përgatitjen e kërkesave gjykata, lëshimin e urdhrave të ekzekutimit). Ne vazhdimesi prane Shoqerise Permbarimore “ALPER 2011” (Juriste - Hartimi i kontratave te punes mes punonjesve te kompanise si edhe me kompani te tjera dhe me individe (kontrata mes kompanish dhe personash),mbajtja e raporteve me administratorin e kompanise. Mbajtja e raporteve me institucione shteterore dhe ato private, ne interes te shoqerise dhe punonjesve te saj. Zgjidhja e problematikes se ngritur nga ana e punonjesve duke mos shkaktuar aspak pakenaqesira apo crregullime ne vazhdimesine e punes. Rekrutim dhe trajnimi I tyre mbi programet me te cilat punon kompania; koordinimin dhe mbikëqyrjen e praktikës se përmbarimit, interpretim ligjor, mbajtja e raporteve me palen kreditore dhe debitore, si dhe përgatitjen e kërkesave gjykata, lëshimin e urdhrave të ekzekutimit). Dhe se fundmi prane Ministrise se Puneve te Brendeshme ne pozicionin e Specialiste prokurimesh , ku roli im konsiston ne: - Hartimi i kontratave te punes me punonjesit. Perfaqesimi i Institucionit ne gjykate,njekia e procedurave ligjore,korenspondenca me jashte dhe kthim pergjigjet ne cdo rast, perfaqesimi ne QKR, QKL, pergatitja e dokumentacionit ligjor pergjate procesit gjyqesor dhe interpretim ligjor. Mbajtja e raporteve me institucione shteterore dhe ato private, ne interes te Institucionit dhe punonjesve te saj. Pregatitje e dokumetacionit per prokurimi publik, tenderat e zhvilluara nga Ministria. Procedura prokurimi te perqendruara (procedura qe kryhen vetem nga Drejtoria e Prokurimeve Publike ne Ministrine e Puneve te Brendeshme) dhe procedura prokurimi ne favor te Institucjoneve ne varesi te Ministrise. Mbajtja e marrdhenieve me operatoret ekonomik. Kryerja e procedurave te prokurimit ne forma te ndryshme si: Negocim pa shpallje, Prokurime me vlera te vogla, Me kerkese… etj.  Pjesemarrjen ne negociata dhe dhenien e udhezimeve per çeshtjet e negociueshme;  Bashkepunimi me grupet teknike perkatese ne pergatitjen e specifikimeve teknike dhe termave te references per kontratat ne perputhje me metodat e ndryshme te prokurimit;  Asisitimin e grupeve te punes teknike dhe komisioneve te vleresimit ne vleresimin e ofertave dhe propozimeve te marra mbi bazen e kritereve te percaktuara ne dokumentat e tenderit;  Pergatitjen e raporteve periodike per prokurimin duke pershkruar procedurat e prokurimit per zbatimin e projekteve dhe perputhjen me afatet dhe identifikimin e problemeve qe lidhen me prokurimin gjate zbatimit te projekteve sebashku me zgjidhjet e propozuara. Analize dhe keshillim ligjor ; hartimi dhe interpretimi I kontratave te ndryshme per nga natyra dhe lloji; hartimi I akteve te ndryshme ligjore; njohese e mire e Legjislacionit tregtar, legjislacionit civil dhe procedures civile, penale si edhe legjislacionit perkates per fushen e ndertimit , pasurive te paluajteshme..etj.

 • Arsimi: Nivel Doktorature
 • Gjuhe te huaja: 5
 • Eksperienca pune: 5
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
E. H.
29 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Kontabilist
 • Industria: Financë
S. D.
31 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 0
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
M. M.
32 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Financier
 • Industria: Financë
E. H.
40 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Shkollë e Mesme Profesionale
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 4
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë