Apliko për këtë punë
3AM SHPK
01 Oct
Menaxher Marketing
3AM SHPK, Tiranë


Permbledhje e Detyrave te Punes:
Menaxheri i Marketingut planifikon, ekzekuton, drejton, koordinon dhe finalizon projektet sipas planifikimeve paraprake dhe duke respektuar afatet kohore.

Detyrat:

• Planifikon arritjen e targeteve strategjike te kompanise , rrtitjen e numrit te konsumatorve, rritjen e pjeses ne xhepin e konsumatorit, dhe mbajtjen e konsumatorit te kenaqur ne afat te gjate
• Jep sygjerime per te gjitha elementet e marketing miksut:
• Percaktimin e cmimit ( ne baze te analizes se konsumatorve dhe te konkurences)
• Percaktimin e Asortimanit ( ne baze te analizes se konsumatorve, konkurences dhe zhvillimeve te OFERTES)
• Percaktimin e planit promovues (Cfare, kur, ku, sa gjate, si,), bazuar ne zhvillimet ne treg dhe nevojat e konsumatorve
• Propozon rregullim e brendshem dhe te jashtem te pikave dhe renditjen e asortimenteve ne banak.
• Zhvillon programin e rritjes se lojalitetit nga konsumatoret dhe kapjen e konsumatorve te rinje
• Mat dhe monitorin kenaqesin e klienteve
• Monitoron zhvillimin e konkurences dhe zhvillimin e nevojave te klientve
• Drejton kerkimet e tregut per te percaktuar nevoja e tregut dhe mundesite per zhvillim te imazhit te kompanise ne teresi apo produkteve/sherbimeve specifike.
• Drejton dhe menaxhon zhvillimin e projekteve ne departamentin e vet prej fillimi deri ne mbarim;
• Percakton qellimet dhe objektivat e projeketeve;
• Planifikon resurset ne departament dhe pjesemarresit ne nje projekt;
• Bene propozimet buxhetore ne lidhje me planet e zhvillimeve dhe marketingun e kompanise;
• Delegon detyra dhe pergjegjesi tek personeli i angazhuar sipas detyres;
• Monitoron, kontrollon dhe raporton ne teresi aktivetin e marketingut;
• Definon kriteret e suksesit te nje politike apo projekti lidhur me ceshtjen e marketingut;
• Kujdeset per zhvillimin e imazhit te kompanise;
• Si dhe zhvillon detyra te tjera te natyres se punes


Kualifikimet arsimore, profesionale, shkathtesite kyce, aftesite dhe pervoja:
• Arsim Universitar (Menaxhim Biznesi/ Marketing )
• Eksperience pune 1-3 Vjecare si Menaxher Marketingu;
• I certifikuar sipas kerkesave profesionale te postit
• Shkatheti te avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikeqyrese dhe keshilluese;
• Shkatheti profesionale ne te shkruar dhe komunikim verbal,
• Njohje e avancuar e MS Office (Excel; Word; Outlook; PowerPoint);
• Aftesi per te mbajtur nivel te larte te konfidencialitetit;


Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-aiselahaxhiu@gmail.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do perzgjidhet.

Kërkesa favorizuese