Apliko për këtë punë
Proper Pizza
01 Feb
Administratore Biznesi
Proper Pizza, Tiranë

Profesionisti Recruitment Agency kërkon të punësojë Administratore Biznesi për Pikat Frenchise të Shkodrës dhe Vlorës për klientin i cili ka vendosur standardet e gatimit, servirjes dhe shpërndarjes së porosive, të gjitha këto me normativat sasiore dhe me matjet kohore të certifikuara.

Administratorja e Biznesit ka përgjegjësinë e:
Administratorja e Biznesit ka përgjegjësinë e:

1. Ndjekjes së ecurisë së përditshme të biznesit me qëllim garantimin e mbarëvjatjes së punës, në raport me:
a. Ecurinë dhe Zhvillimin e Biznesit;
b. Marrëdhënien me Klientët/Konsumatorët;
c. Marrëdhënien me Autoritetet Shtetërore.

2. Mbikqyrjes së zbatimit të politikave dhe standadeve që garantojnë fluksin e punës së Restorantit dhe cilësinë e shërbimit.

3. Drejtimit dhe mbikqyrjes së punës administrative për Biznesin ku përfshihet raportimi tek autoritetet shtetërore, marrja dhe freskimi i certifikatave të nevojshme, rakordimet financiare.

Për të qenë e sukseshme në këtë pozicion, kandidatja duhet të ketë:
- Të paktën 3 vjet përvojë të mëparshme në industrinë ushqimore, me orientim menaxhim restoranti.
- Orinetim dhe llogjikë të fortë të koncepteve biznes.
- Aftësi të forta kompjuterike në përdorimin e programeve për menaxhim biznesi.
- Nivel të lartë formimi (akademik) në fushën ekonomike dhe juridike.
Aplikoni tek punesim@profesionisti.al me CV tuaj bashkangjitur.

Kërkesa favorizuese